Det självklara valet

NVK logotyp
fronter
dds
utv
dexter
teknikcollege
insta

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta NORRA VÄSTMANLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

Postadress:

Fridavägen 5, 737 44 Fagersta

Telefon:

0223-443 00

Sjukanmälan gymnasiet: 0223-445 94

Sjukanmälan vux: 0223-444 57, 0223-447 05, eller vux(at)nvu.se

E-post:

registrator(at)nvu.se 

förnamn.efternamn@nvu.se

Besök oss:

Fridavägen 5

Besöksparkeringen är nära Brinellvägen 5.

737 44 Fagersta

Vilka bestämmer åt oss i EU?

Kommissionen

Vad gör kommissionen?

EU-kommissionen i Bryssel kallas ofta för EU:s motor. Det är här man föreslår nya EU-lagar och kontrollerar att medlemsländerna följer dessa lagar. I kommissionen sitter 28 kommissionärer, en från varje EU-land. De jobbar inte för sina egna länder utan arbetar för hela EU och EU:s bästa. Den svenska EU-kommissionären heter Cecilia Malmström och har ansvaret för EU:s frågor om vad som ska gälla när vi handlar med andra länder utanför EU.

 • Föreslår nya EU-lagar och kontrollerar att gällande lagar följs.
 • Består av 28 kommissionärer, en från varje medlemsland.
 • Företräder hela EU, inte enskilda EU-länder.
 • Sveriges representant Cecilia Malmström ansvarar för handelsfrågor.
 • Leds av ordföranden Jean-Claude Juncker.
 • En ny kommission utses vart femte år.

Klicka här för att läsa mer om kommissionen

Klicka här för att läsa ännu mer om kommissionen

Ministerrådet

Vad är ministerrådet?

Klicka här för att se en film i ämnet

Debatt, diskussion och förhandling är vad man ägnar sig åt i ministerrådet. Deras uppdrag är att ta beslut om EU-kommissionens förslag på nya lagar. För att en lag ska gälla måste ministerrådet vara överens med Europaparlamentet. Innan ett beslut tas i ministerrådet ska den svenska regeringen ha haft överläggningar med riksdagens EU-nämnd.

 • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
 • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
 • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
 • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
 • Regeringen stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Klicka här för att lära dig mer om ministerrådet

Klicka här för att lära dig ännu mer om ministerrådet

Parlamentet

Vad händer där?

Det är medborgarna i EU-länderna som röstat fram de 751 ledamöterna i Europaparlamentet. Ledamöternas uppdrag är att företräda oss och våra intressen när de beslutar om nya lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentet tar också beslut om EU:s budget och ska kontrollera och godkänna EU-kommissionen. 20 av ledamöterna, eller EU-parlamentarikerna som de också kallas, kommer från Sverige.

 • Består av 751 folkvalda ledamöter. 20 av dem kommer från Sverige.
 • Väljs av invånarna i respektive EU-land.
 • Beslutar om EU-lagar och EU:s budget tillsammans med ministerrådet.
 • Leds av en talman, den italienska kristdemokraten Antonio Tajani, som väljs av Europaparlamentet.
 • Kontrollerar EU-kommissionen och ministerrådet.
 • Har verksamhet i Strasbourg och Bryssel.

Klicka här för att lära dig mer om parlamentet

Klicka här för att lära dig ännu mer om parlamentet

Som framgår ovan så har Sverige alltså 20 EU-parlamentariker från olika partier och företräder alltså våra intressen. Vilka de är kan du läsa genom att klicka här.

Vi skolambassadörer bestämde oss för att försöka komma i kontakt med våra parlamentariker och enades om tre frågor som vi valde att maila till var och en av dem. Frågorna löd:

 1. Utifrån ”metoo-kampanjen” om hur kvinnor utsätts för sexuella trakasserier, vad kan göras för att förändra situationen? Vad gör Ni för att förändra?
 2. Hur ska ni få svenska ungdomar mer engagerade i EU-frågor och gå och rösta?
 3. I hur stor utsträckning kan Du som EU-parlamentariker påverka besluten i de frågor som ligger dig varmt om hjärtat?

Det gick trögt att få svar men efter påminnelse så kom några svar som du kan läsa här. Vi kommer att fylla på med fler om vi får några.

maritau

Marita Ulvskog (S)

1. Kampanjen har satt fokus hos fler på hur mycket som behövs göras. De övergrepp som synliggjorts i metoo-kampanjen bottnar i de strukturer i samhället som ger män mer makt än kvinnor. För att förändra strukturer och normer krävs inte bara lagstiftning utan även att människor ser till sitt egna liv och försöker förstå hur det påverkar andra. Vi måste alla vara delaktiga i detta.

Svenska Socialdemokraterna i Europaparlamentet har en lång historia av att aktivt arbeta för ökad jämställdhet, och gör detta inom många olika områden. Bland annat genom närvaro i jämställdhetsutskottet, som koordinatorer för jämställdhetsintegrering i tre andra utskott och ett ständigt närvarande jämställdhetsperspektiv på samtlig lagstiftning försöker vi dels utjämna maktförhållanden men också se till att europeisk lagstiftning inte påverkar män och kvinnor olika. Detta är särskilt viktigt i lagstiftning som berör till exempel migration, tillgänglighetslagstiftning och arbetsmarknadslagstiftning, där kvinnor redan befinner sig i en utsatt position. För mig som fungerar som ordförande i Europaparlamentets sysselsättningsutskott och som ersättare i dess internationella handelsutskott finns en ständig kamp för jämställdhetsintegrering inom det pågående arbetet.

Under Europaparlamentets plenarsession i oktober antogs en resolution just med anledning av metoo-kampanjen, vilken hittas att läsa här.

2. Mer information är viktigt, eftersom många idag inte är medvetna om hur stor påverkan den lagstiftning som tas fram i EU har för Sverige. I EU sker mycket arbete gällande viktiga frågor som engagerar många i Sverige, till exempel klimat och migration. Mer nyhetsrapportering, utbildning i skolorna och mer lättillgänglig information är alltså viktigt för att ungdomar bli mer insatta och vilja engagera sig.

3. Särskilt genom mitt arbete i Europaparlamentets sysselsättningsutskott har jag möjlighet att påverka de frågor som ligger mig närmast, som att trycka tillbaka den höga arbetslösheten och skapa ordning och reda på arbetsmarknaden. Ett exempel från i höst där jag tyckte att vi uppnådde goda resultat är lagstiftningen mot cancerframkallande ämnen i arbetsmiljön.

christ

Christoffer Fjellner (M)

 1. Det är en viktig men svår fråga. Först och främst skulle jag säga att vi alla har ett ansvar för att synliggöra trakasserier och säga ifrån om vi ser det. Många av de trakasserier det rapporterats om kring #metoo är direkt brottsliga. Utan tvekan behöver rättsväsendet ta den här typen av övergrepp på större allvar och jag tycker att vi måste diskutera straffskärpningar för till exempel våldtäkt. I fredags var jag med i SVT Forum och talade om #metoo kampanjen. Du kan kolla på det genom att klicka här.
 2. Jag försöker synas i medier som yngre använder för att få ut mitt budskap och skapa engagemang bland unga. Det mesta jag publicerar delas på min Facebook-sida och jag använder aktivt Instagram för att ge en inblick i mitt arbete i Europaparlamentet. Jag hoppas på att det väcker intresse hos mina följare och gör att avståndet till Bryssel upplevs som kortare. Jag är övertygad om att unga är minst lika intresserade av politik som äldre personer och att det inte är någon större skillnad vilka frågor olika åldersgrupper tycker är viktiga.
 3. Som ledamot av Europaparlamentet har jag stora möjligheter att påverka lagstiftning som berör över 500 miljoner människor. I Europaparlamentet har vi möjlighet att påverka detaljer i lagstiftningen genom att övertyga våra kollegor. Men det kräver att man är aktiv, tydlig och har högt förtroende hos och goda relationer till andra ledamöter. Att vara Europaparlamentariker är också en viktig plattform för opinionsbildning i Sverige.
annahed

Anna Heed (S)

 1. Det är så väldigt mycket som måste göras från grunden. 1. föräldrar har ett stort ansvar redan från det att barnen är små att lära ut vad som gäller och föregå med gott exempel.2. Skolan/arbetsplatser har också ett stort ansvar, tydliga regler vad som gäller och inte se mellan fingrarna. man kan inte som lärare säga "Du vet ju hur killar är, lyssna inte på honom" Utan man måste vara tydlig med att det inte är OK. 3. Det ska vara straffbart så att det känns. 4. Vi måste se till att vi får ett mer jämställt samhälle från grunden, det handlar om maktbalans också. 5. Hårdare straff kring mäns våld mot kvinnor. 6. Förbjuda sexistisk reklam. Ja det är så mycket som måste göras detta var bara några punkter. På EU-nivå har vi krävt av medlemsländerna att de ska satsa mer på just dessa frågor som jag tagit upp.
 2. Idag anser jag att ni ungdomar, de som är infödda EU-medborgare ser på EU mer naturligt än de som är äldre. EU är inrikes politik och skolan måste undervisa om EU lika mycket som riksdag och kommun. Ungdomar är oftast intresserade av specifika frågor, som tex. miljö/klimat, jämställdhet, flyktingpolitik, djurrättsfrågor osv. på EU-nivå blir dessa tydligare, men det är viktigt att vi kan nå ut till ungdomarna om vad som händer. Tyvärr är vi bara 20 svenska ledamöter i EU-parlamentet och det är nästan bara vi som pratar om EU, vi räcker inte till när vi också måste vara i Bryssel och arbeta. Fler politiker på hemmaplan måste hjälpa till och sprida informationen. Dessutom måste massmedia bli bättre på att rapportera om vad som sker på EU-nivå.
 3. Som EU-parlamentariker har man mycket stora möjligheter att påverka, dels genom att ansöka om att få bli ansvarig för en lagstiftning sk. rapportör. Då har man stora möjligheter att forma den som man vill. Jag kan också lägga ändringsförslag till alla lagstiftningar och försöka få så många som möjligt att ställa sig bakom dem. Jag kan ställa frågor till kommissionen och rådet som gör att jag kan påverka dem att ta upp frågor eller göra en ny lagstiftning, skriva artiklar, kontakta media mm
jasenko

Jasenko Selimovic (L)

 1.  Det absolut viktigaste för att förändra situationen kring sexuella trakasserier och objektifiering av kvinnor är att sprida kunskap om problemet. Det låter kanske banalt men sanningen är att många inte känner till hur utbrett problemet är. Det är ytterst viktigt att man belyser de problematiska värderingarna som tyvärr finns i samhället, dels för att reformera de redan existerande tankesätten men även för att förhindra att trakasserier fortgår.
 2. För att engagera svenska ungdomar i EU-frågor anser jag först och främst att sådana initiativ som din skola tar, där man sprider kunskaper om EU, är utmärkta incitament för att dels öka engagemang men även intresse. Vad parlamentariker, politiker och privatpersoner kan göra är lite i samma banor, där man diskuterar, samtalar och tar ställning till olika frågor inom politiken. Jasenko har som vana att göra sådant genom att bland annat besöka olika diskussionsforum, ta emot skolor som besöksgrupper i parlamentet, svara på frågor i brev och mail som dina och besöka svenska skolor. Vi alla kan göra här mer.
 3. Som parlamentariker inom EU har man olika mycket inflytande inom olika frågor. Just frågor som ligger Jasenko varmt om hjärtat är bland annat inre marknad och konsumentskydd, konstitutionella frågor, sysselsättning och sociala frågor och utvidgningen av EU. Dessa är frågor som behandlas inom hans utskott, där han har mer inflytande jämfört med andra frågor som parlamentet behandlar; vilket kan vara exempelvis jordbruksfrågor eller valutafrågor. I processen med frågorna, huruvida de är lagstiftande eller inte, har parlamentarikerna som ett kollektiv enormt mycket inflytande, när det kommer till allt från utformning av förslagen till praktiska detaljer. Det är trots allt parlamentarikerna inom de olika partigrupperna som representerar europaparlamentets röst.
gunnar

Gunnar Hökmark (M)

 1. När det gäller #Metoo är mitt svar enkelt. För det första bör varje gång ett övergrepp äger rum polisanmälan göras. Det är inte bara för att den som är skyldig ska straffas utan också för att klargöra allvaret. För det andra ska det som är trakasserier alltid rapporteras, till chef, lärare eller rektor. Det är av samma skäl, för att markera allvaret och för att den som är skyldig också ska möta konsekvenserna. För det tredje måste vi inskärpa att på arbetsplatser, i skolor och på universitet, liksom teatrar, inspelningsstudior och var det än kan vara är respekt för andra en avgörande förutsättning för förtroende, ansvarstagande och framgång. Lika viktigt som det är att inse att de flesta bär med sig denna respekt, lika viktigt är det att reagera mot dem som inte gör det.
 2. Europaparlamentet (EP) är ett av Sveriges två parlament, tillsammans med riksdagen. Här i EP fattas lagar som påverkar Sverige på liknande sätt som de beslut som fattas i riksdagen. I EP fattar vi dessutom beslut om allt ifrån klimatfrågor till möjligheten att resa, arbeta och studera var som helst i Europa och så vidare. Det handlar alltså i grund och botten om frågor som rör vår vardag, och på EU-nivå hoppas jag att vi kan ägna oss åt mer konkreta frågor än om Sverige ska vara med i EU eller inte.Konkreta frågor är fri roaming inom hela EU så att man nu kan surfa fritt inom unionen, Erasmusprogrammet som erbjuder studenter att studera var de vill och att de öppna gränserna gör att du oftast inte behöver pass för att resa till andra länder. I sådana frågor betyder EU mycket för att underlätta och förenkla för människors liv. Om vi ser EU som en naturlig del i politiken ökar det förhoppningsvis ungas vilja att vara med och forma sin framtid och därmed också rösta.
 3. I ett demokratiskt system är det givetvis inte en enskild person som får igenom hela sin syn i lagstiftningen, men det samtidigt goda möjligheter att driva igenom sin egen politik i viktiga frågor. För min egen del har jag drivit utvecklingen inom forskning, energi, insläpp av nya medlemsstater och ekonomi. Nu senast lagstiftningen på bredbandshastighet är en fråga som drevs i vår linje. Sättet att jobba på i Europaparlamentet styrs inte i första hand av partier utan parlamentarikerna. Det innebär att parlamentariker i större utsträckning söker stöd för sina frågor, än att det görs mellan partierna.
ollel

Olle Ludvigsson (S)

1. Svenska Socialdemokraterna i Europaparlamentet har en lång historia av att aktivt arbeta för ökad jämställdhet. Vi anser att kvinnor och mäns ojämna tillgång till makt ligger till grund för de trakasserier och övergrepp som hashtag:en metoo vittnar om. Över hela världen ser vi hur kvinnor diskrimineras, utsätts för trakasserier och förtrycks, vilket i förlängningen resulterar i det könsbaserade våldet som i många fall har ett dödligt utfall.

Svenska Socialdemokraterna i Europaparlamentet jobbar med jämställdhet inom många olika områden. Genom närvaro i jämställdhetsutskottet, som koordinatorer för jämställdhetsintegrering i tre andra utskott och ett ständigt närvarande jämställdhetsperspektiv på samtlig lagstiftning försöker vi dels utjämna maktförhållanden men också se till att europeisk lagstiftning inte påverkar män och kvinnor olika.

Här listas några av de åtgärder som vi krävt- och arbetat aktivt med:

· Antagande av Istanbulkonventionen som är ett internationellt, rättsligt verktyg mot det könsbaserade våldet (med fokus på prevention, straffrättsliga åtgärder och hjälp till brottsoffer).

· Att alla medlemsstater ska förbinda sig till ett förbud mot sexuella trakasserier och alla former av diskriminering baserat på kön, på såväl arbetsmarknaden som den inre marknaden (i tillgång till tjänster och varor).

· Att kvinnor ska bli ekonomiskt självständiga genom bland annat lika lön för lika arbete, ett delat ansvar för det obetalda hemarbetet och individualiserade rättigheter (då en stor del av våldet ser i hemmet så är det viktigt att minska den beroendeställning som kvinnor tvingas ha till sina partners).

· Att jämställdhetsintegrera all lagstiftning så att beslut inte påverkar män och kvinnor olika. Detta är särskilt viktigt i lagstiftning som berör till exempel migration, tillgänglighetslagstiftning och arbetsmarknadslagstiftning där kvinnor redan befinner sig i en utsatt position.

Politiker och EU kan göra mycket. Dock anser vi att vi som samhälle tillsammans också måste förändra oss själva och inte enbart stifta lagar. Män bär på ett stort ansvar att se till sitt eget språkbruk och agerande. De övergrepp som hashtag:en metoo vittnar om bottnar i strukturer som ger män mer makt än kvinnor i samhället. För att förändra strukturer och normer krävs därför inte bara lagstiftning utan även att människor ser till sitt egna liv och försöker förstå hur det påverkar andra. Kvinnor har tyvärr alltid fallit offer för mäns våld och förtryck, därför är det bra att hashtag:en metoo nu uppmärksammar dessa berättelser och då måste män även ta sitt ansvar att förändra sig själva. Politik och människor kan tillsammans förändra samhället till det bättre.

2. Min erfarenhet är att det generellt finns ett stort intresse för EU-frågor bland ungdomar i Sverige. Vad det handlar om är att fånga upp detta intresse på ett bra sätt. För att kunna göra detta krävs exempelvis att vi i större utsträckning än idag pratar mera om EU. Min känsla är att EU-debatten ofta blommar upp i samband med valen till Europaparlamentet och däremellan tystnar debatten. Det är synd, framförallt då en stor andel av alla politiska beslut i Sverige har sin grund i ett EU-beslut. Därför måste vi ta EU-politiken på allvar. Jag tror också det är viktigt att diskutera EU utifrån det som är viktigt för ungdomar idag.

I mitt eget uppdrag som Europaparlamentariker försöker jag att vara ute och träffa folk och ungdomar så mycket jag kan. Bara under det senaste året har jag till exempel besökt en rad gymnasieskolor för att prata om EU. Jag tycker det är oerhört viktigt men också inspirerande att göra dessa besök. Dels innebär det en möjlighet att diskutera EU-politik men det ger också mig en möjlighet att lyssna till det som ungdomar tycker är viktigt och som jag kan ta med mig tillbaka till Bryssel.

3. Min uppfattning är att som EU-parlamentariker finns det stora möjligheter att påverka beslut som fattas inom EU. Framförallt om man skulle bli utsedd till rapportör/föredragande för ett policyinitiativ så finns det stora möjligheter till inflyttade. Som utsedd rapportör ansvarar man för beredningen av ärendet inom Europaparlamentet och är den person som ska ta fram Europaparlamentets åsikter i frågan. I den processen finns det också en skuggrapportör från de olika partigrupperna inom Europaparlamentet. Skuggrapportören representerar sin partigrupp i beredningen av ärendet och deltar i diskussionerna och i förhandlingarna med rapportören och de andra skuggrapportörerna. Som skuggrapportör har man också stora möjligheter till inflytande i beredningsprocessen.

Om det handlar om lagstiftning där Europaparlamentet och Rådet är medbeslutande, utgör också rapportören och skuggrapportörerna Europaparlamentets förhandlingsdelegation med Rådet, för att nå en slutlig överenskommelse mellan EU:s institutioner.

Varje Europaparlamentariker har också inom sina respektive utskott möjlighet att lägga egna ändringsförslag i den interna beredningsprocessen inom Europaparlamentet.

Sammantaget finns det alltså stora möjligheter att som EU-parlamentariker kunna påverka beslut som fattas inom EU.

jakop

Jakop Dalunde (Mp)

 1. Det är väldigt bra att så många delar av samhället rannsakar sig själva efter Me too-kampanjen och försöker förändra sina branscher, organisationer osv. Efter det behövs också konkreta politiska förändringar. I EU-parlamentet har vi, efter Gröna gruppens initiativ, antagit en resolution om att bekämpa sexuellt våld och sexuella trakasserier mot kvinnor i EU.
  I Sverige har Miljöpartiet bland annat länge arbetat för att förändra sexualbrottslagstiftningen, så att sex utan samtycke blir olagligt. Utöver det tror jag också att ex skolan spelar en väldigt viktig roll när det gäller att förändra de normer som vi så tydligt fostras in i – att försöka arbeta mer normkritiskt i skolan och ex säkerställa att alla får bra sex- och samlevnadsutbildning är två politiskt viktiga frågor.
 2. Jag försöker så ofta jag kan förklara hur den politik vi beslutar om i EU-parlamentet påverkar Sverige, för att få fler svenskar intresserade av EU-politiken och för att få dem att känna att deras röst gör en stor skillnad. En väldigt viktig del av mitt arbete som EU-parlamentariker är att visa folk varför just min och Miljöpartiets politik gör skillnad för både Sverige och hela EU.När jag är i Sverige försöker jag träffa svenska ungdomar och skolklasser och berätta om EU-parlamentet och mitt arbete där. Det hoppas jag gör att fler känner sig intresserade av EU-politik och också vill påverka vad EU ska tycka och besluta.
 3. Mycket av det konkreta politiska arbetet för mig som EU-parlamentariker sker inte under våra sessions-veckor i Strasbourg (där vi har omröstning), utan i EU-parlamentets utskott och politiska grupper. För mig som enskild ledamot försöker jag därför inför sessionerna i Strasbourg både påverka min politiska grupp (Gröna Gruppen, som Miljöpartiet sitter med i) och de utskott jag sitter i att backa den linje jag föreslår inför omröstningarna.I vissa frågor blir jag utpekad som "skuggrapportör" för den Gröna gruppen, och då får jag mandat att tillsammans med representanter från de andra politiska grupperna förhandla fram det lagförslag som EU-parlamentet sedan röstar om i Strasbourg. Där finns ofta stora möjligheter att få in ett grönt perspektiv och få med sig de andra skuggrapportörerna på ändringsförslag som gör EU och världen mer grön!

Sidansvarig:

Ingela Klingestedt

Senast ändrad:

2019-08-27

Scrolla upp